Hlavní stránka EU peníze školám
PDF Tisk Email

 

PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM

 

univ-loga

 

 

O PROJEKTU EU PENÍZE ŠKOLÁM

eupenizessV červnu 2011 MŠMT vyhlásilo v rámci operačního programuj OP VK výzvu v oblasti podpory 1.5. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Výzva je určena pro všechny střední školy a konzervatoře se sídlem mimo území hl.m. Prahy. Cílem oblasti podpory 1.5 OP VK je zvýšení kvality vzdělávání na středních školách a konzervatořích. Jde hlavně o podporu rozvoje oblastí, jež se dlouhodobě ukazují jako problematické. Tedy oblasti čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, využívání ICT, matematiky, odborných kompetencí, finanční gramotnosti, inkluzívního vzdělávání a mentoringu. Většina těchto oblastí může být v rámci jednotlivých šablon podpořena aktivitami zaměřenými na individualizaci, inovativní metody ve výuce, na podporu pedagogických pracovníků – mentoring a inkluzívní vzdělávání.

Výsledkem projektu EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.

Podporou osmi vytipovaných témat (realizováno prostřednictvím šablon) a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace v oblastech:

-

čtenářská a informační gramotnost

-

cizí jazyky

-

využívání ICT

-

matematika

-

odborné kompetence

-

finanční gramotnost

-

finanční gramotnost

-

mentoring

 

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávánížáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků SŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence. Zapojením pedagogických pracovníků a žáků do odborných stáží se posílí praktické zkušenosti a odborné kompetence. Na jmenované aktivity je v rámci OP VK vyčleněna celková částka 1,5 mld. Kč, kterou mohou využít všechny střední školy a konzervatoře v ČR, mimo území hlavního města Prahy. O finanční dotaci si může škola požádat předložením projektové žádosti. Žádosti bylo možné předkládat v rámci průběžné výzvy na oblast 1.5.  

 

 

PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM NA SŠTGA CHOMUTOV - STŘEDISKO KADAŇ

Na stávající počet žáků může školat získat dotaci ve výši: 1 124 tis. Kč. Tyto prostředky škola použije na zlepšení hardwarové podpory výuky, na vlastní finanční ohodnocení tvorby DUMů (digitálních učebních materiálů), na vzdělávání pedagogů v oblasti finanční gramotnosti a na podporu stáží pedagogů školy u zaměstnavatelů.

Zmíněná částka je vytvořená strukturou šablon, jejichž realizace je ohodnocena finanční částkou. Každá šablona představuje nějakou aktivitu s příslušným výstupem, nejčastěji sadou DUMů.

-

1 x šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (64 DUMů)

-

1 x šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách (64 DUMů)

- 7 x šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT = 420 DUMů
- 3 x šablona V/3 Podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů (pro 3 pedagogické pracovníky)
- 1 x šablona VI/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol = 64 DUMů
-

4 x šablona VI/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti ţáků středních škol (celkem pro 8 pedagogických pracovníků)

 

Tvorba projektu je rozložena do 2 let a představuje následující posloupnost akc

- tvorba projektu (analýza stavu a cíle, Škola 21, Benefit)
- fáze schvalování projektu
- realizace projektu
- monitorování
- kontroly na místě
- veřejné zakázky
- publicita
- archivace
- monitorovací indikátory

 

 

 

TVORBA VÝSTUPŮ PROJEKTU - TZV. DUMŮ

Pomocí DUMů naplňujeme sady zmíněných šablon. Jeden DUM by měl představovat podkladový, nejlépe interaktivní, materiál pro výuku dané problematiky v hodině.

Vlastní DUM je tvořen:

-

anotační částí (začlenění DUMU v sadě a šabloně, autor, anotace)

-

vlastním nejlépe interaktivním obsahem (text, obrázky, zvuky, videa, testy, cvičení, úkoly...)

-

závěrečnou částí (použitá literatura - odkazy)

Příslušný DUM nestačí pouze vytvořit, ale pro schvalovacím řízení ještě ověřit ve výuce.  Počet DUMů v sadě určuje šablona. Začlenění DUMu v sadě musí být zdokumentováno, rovněž tak i ověření ve výuce.

 

 

ÚLOŽIŠTĚ VYTVOŘENÝCH VÝSTUPŮ - DUMŮ ŠABLONY II/2
 

SADA 22_1_1 Konverzace pro obor Kadeřník

SADA 22_1_2 Témata každodenního života (slovní zásoba)

 

 

ÚLOŽIŠTĚ VYTVOŘENÝCH VÝSTUPŮ - DUMŮ ŠABLONY VI/2
 

SADA 62_1_1 Finanční gramotnost (finanční matematika)

SADA 62_1_2 Finanční gramotnost (ekonomika)

 

 


 

 

 

 

Aktualizováno Pátek, 09 Květen 2014 09:02